شرکت پرتوناب الکترونیک، آزمایشگاه فعال در زمینه تجهیزات برقی خودرو می باشد.
مشاوران بهین تدبیر در سال 1398 خدمات طراحی و استقرار استاندارد ISO/IEC 17025:2005 را به آزمایشگاه پرتوناب الکترونیک ارائه نموده است.