شرکت پرتوناب الکترونیک، آزمایشگاه فعال در زمینه تجهیزات برقی خودرو می باشد.
مشاوران بهین تدبیر از سال 1398 تا کنون خدمات طراحی و استقرار استاندارد ISO/IEC 17025:2005 و ارتقا آن به ISO/IEC 17025:2017 را به آزمایشگاه صنایع نوید موتور ارائه می نماید.