شرکت فرادانش ، در زمینه خدمات بازرسی فعالیت می نمایند.
 مشاوران بهین تدبیر از سال 1395 تا 1396 خدمات طراحی و استقرار استاندارد های 2012:ISO/IEC17020 و ISO 9001:2015 را به شرکت فردانش ارائه نموده و این شرکت موفق به دریافت این 2 گواهینامه گردید.