هدیه

وبینار آموزشی «آشنایی با ISO/IEC 17025:2017»

برگزار کننده : مشاوران بهین تدبیر

تاریخ برگزاری: ۱۴۰۰/۱۲/۱8، ساعت 20-۱8

حضور در این وبینار برای شرکت کنندگان رایگان است.

آشنایی با استاندارد مدیریت کیفیت آزمایشگاهی -170252017 ISO/IEC مشاوران بهین تدبیر