شرکت صنایع شیر ایران “پگاه” که در زمینه فرآورده های لبنی فعالیت می نماید.
– ما در سال 1396 خدمات آموزش تضمین کیفیت نتایج آزمون را به شرکت پگاه ارائه نموده ایم.