شرکت زرسیم، در زمینه تولید سیم و کابل فشار ضعیف (خودرو و ساختمانی) فعالیت می نماید.
– ما در سال های 1387-1388 خدمات طراحی و استقرار استاندارد ISO/IEC 17025:2005 را به شرکت زرسیم ارائه نمودیم و این سازمان موفق به دریافت گواهینامه گردید.