ازمایشگاهها می توانند با عضویت در این شبکه آزمايشگاهي، از حمایتهای مالی شبکه – پرداخت 50% هزینه های مشاوره 17025، ISO 14001, 45001 و 50% هزینه صدور گواهینامه های انها – برخوردار شوند.
شبکه ازمایشگاهی در صورت استفاده از خدمات مشاوران معتبر و نظارت بر مراحل استقرار این سیستمها، این هزینه ها را پرداخت می کند.
برخی از مشتریان ما، از خدمات شبکه بهره برده اند.
اطلاعات بیشتر در سایت قابل دسترس است.