شرکت آرین فن آزما، آزمایشگاه فعال در زمینه محیط زیست و مواد غذایی است.
– مشاوران بهین تدبیر در سال 1395 تا 1396 خدمات طراحی و استقرار استاندارد ISO 17025 را به شرکت آرین فن آزماارائه نموده و این شرکت موفق به دریافت گواهینامه گردید.
-مشاوران بهین تدبیر از سال ۱۳۹۷ تاکنون خدمات آموزش برآورد عدم قطعیت آزمونهای شیمیایی، تضمین کیفیت نتایج، اصول اندازه شناسی و‌کالیبراسیون، الزامات ISO 17025:2017 را به شرکت آرین فن آزما ارایه نموده است