نتایج نظر سنجی آخرین دوره تضمین کیفیت
 برگزارشده در دفتر بهین تدبیر – مرداد 96
تسلط مدرس : %92.1
پاسخگویی به سوالات شرکت کنندگان :%96
محتویات دوره:%93.3
کیفیت جزوه / اسلایدها: %92.6
رعایت سرفصل:%95
براورده شدن انتظارات شرکت کنندگان : %92.8
کیفیت محل برگزاری:%100
کیفیت و مدت دوره: %91.5
میانگین :%93.9