فهرست استانداردارهای ملی ایران جهت استفاده در ارزیابی های آزمایشگاه های 17025

در حوزه اندازه شناسی

مرکز ملی تایید صلاحیت، به تازگی به بررسی تطبیقی تعدادی از استانداردهای پرکاربرد در حوزه اندازه شناسی و کالیبراسیون با اسناد استاندارد دفاعی ایران (ISD) پرداخته است که نتیجه این بررسی در غالب سند پیوست از طریق سایت مرکز ملی تایید صلاحیت به صورت رسمی اطلاع رسانی شده است.
قابل ذکر است تقاوتهای بین این دو سری اسناد که در برخی موارد به سند بین المللی یکسان هم ارجاع داده بودند، منجر به بروز مسایلی در ارزیابی و سر درگمی بین کاربران این تجهیزات ایجاد کرده بود که با این بررسی تطبیقی و افزودن یادداشتهای فنی در ستون پایانی، اشکالات احتمالی و تفاوت کاربرد اسناد، برای همه کاربران این اسناد و تجهیزات به خوبی روشن شده است.
لینک خبربه سایت NACI