شرکت کیمیا شنگرف پارس، آزمایشگاه فعال در زمینه مواد غذایی و سم شناسی است.
مشاوران بهین تدبیر در سال 1398 تا کنون خدمات آموزش الزامات و ممیزی داخلی داخلی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 را به آزمایشگاه کیمیا شنگرف پارس ارائه نموده است.