نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران (IPICB)، در زمینه انجام ارزیابی و صدور گواهی نامه کیفیت محصولات و تجهیزات صنعت نفت فعالیت می نماید.
– مشاوران بهین تدبیر از سال 1398 تا 1399 خدمات ارزیابی و آموزش سیستم های مدیریت کیفیت QMS و الزامات و تدوین مستندات بر اساس استانداردهای ISO9001:2015 ، ISO/IEC 17020, ISO/IEC 17025 و ISO/IEC 17065 و ممیزی داخلی بر اساس ISO 19011 به پرسنل وزارت نفت را به نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران ارائه نموده است.
– مشاوران بهین تدبیر از سال 1398 تا 1399 خدمات ممیزی داخلی بر اساس استاندارد ISO/IEC 17065 را به نهاد صدور گواهینامه کیفیت انجمن نفت ایران ارائه نموده است.