استاندارد جدید ISO 30401:2018، به تازگی توسط سازمان جهانی استاندارد منتشر شده است.
این استاندارد راهنمایی برای طراحی، استقرار و اجرای مدیریت دانش در همه سازمان ها- فارغ از نوع و اندازه سازمان- می باشد.
تدوین و انتشار این استاندارد، می تواند در اجرای بهتر بند 7-1-6: دانش سازمانی در استاندارد ISO 9001:2015 به سازمانها کمک نماید.
به زودی این استاندارد را در اختیار همراهان گرامی قرار می دهیم.