شرکت رهپویان دانش کولاک، آزمایشگاه فعال در زمینه لبنیات، روغن ها و چربی های خوراکی است.
– مشاوران بهین تدبیر از سال1396 تا کنون خدمات آموزش الزامات و ممیزی داخلی داخلی استاندارد ISO/IEC 17025، برآورد عدم قطعیت اندازه گیری، تضمین کیفیت محیط کشت، برآورد عدم قطعیت در آزمون های شیمیایی و صحه گذاری محیط کشت و ممیزی داخلی را به شرکت رهپویا ن دانش کولاک ارائه نموده است.