شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران “هما” ، در زمینه ارائه خدمات هوایی فعالیت می نماید.
مشاوران بهین تدبیر در سال های 1396-1397خدمات طراحی و استقرار استاندارد ISO/IEC 17025:2005 را به آزمایشگاه کالیبراسیون هما ارائه نموده و آزمایشگاه کالیبراسیون هما موفق به دریافت گواهینامه گردید.