نتایج نظر سنجی آخرین دوره عدم قطعیت
تسلط مدرس:% 100
پاسخگویی به سوالات: %98.8
محتویات دوره: %96.3
جزوه / اسلایدها: %95
رعایت سرفصل: %98.8
انتظارات: %96.3
کیفیت محل برگزاری: %97.5
کیفیت ومدت دوره: %97.5
میانگین: %97.5