مرکز ملی تایید صلاحیت، اعلام کرده است که تا پایان امسال مهلت استقرار 17025درآزمایشگاههای همکار پایان میابد و در سال اینده تنها ازمایشگاههای دارای گواهینامه 17025 بعنوان همکار استاندارد مجاز به فعالیت هستند.
اخبار
برنامه زمانبندی مرکز ملی تایید صلاحیت، بعنوان اخرین مهلت استقرار 17025 در ازمایشگاههای همکار
برنامه زمانبندی مرکز ملی تایید صلاحیت