مرکز توانبخشی امید فردا، در زمینه درمان و توانبخشی بیماران مزمن اعصاب و روان فعالیت می نماید. 
 مشاوران بهین تدبیر در سال 1399 آموزش استاندارد ISO 9001:2015 را به مرکز توانبخشی امید فردا ارائه نموده است.