مدیر مؤثر بودن تصادفی نیست. بهترین مدیران راه‌های موفقیت را مطالعه بررسی و رموز آن را درک می‌کنند.
برخی از مدیران هم به انتهای خط می‌رسند و پر واضح است که چرا؟
زیرا آنها از ناتوانی الویت دادن به مشکلات رنج می‌برند. به‌جای اینکه کارهای مهم را انجام بدهند، کارهای فوری را انجام می‌دهند.
بازنشر از کانال مهندسی صنایع