شرکت کیمیا شنگرف پارس، آزمایشگاه فعال در زمینه مواد غذایی و سم شناسی است.
– مشاوران بهین تدبیر در سال 1398 تا کنون خدمات آموزش الزامات و ممیزی داخلی داخلی استاندارد ISO/IEC 17025:2017 را به شرکت کیمیا شنگرف پارسارائه نموده است.