شرکت نفت خزر، در زمینه مدیریت و نظارت بر سکوهای نفتی و عملیات حفاری در آب های عمیق فعالیت می نماید.
ما در سال 1388خدمات طراحی و استقرار استانداردهایISO 9001:2008 ، ISO 14001:2004 و ISO 18001:2007 را به شرکت نفت خزر ارائه نمودیم و این شرکت موفق به دریافت گواهینامه IMS گردید.