شرکت مهندسین مشاور ایمن راه، در زمینه طراحی و نظارت فرودگاه، راه، راه آهن و ابنیه فعالیت می نماید.
– ما در سال 1388 خدمات طراحی و استقرار استانداردISO 9001:2008 را به شرکت ایمن راه ارائه نمودیم و این سازمان موفق به دریافت گواهینامه گردید.