شرکت صنعتی و بازرگانی صحت، در زمینه شوینده، بهداشتی و آرایشی فعالیت می نماید.
– ما در سال های 1395-1396 خدمات آموزش اصول کالیبراسیون، تضمین کیفیت نتایج آزمون و کاربرد مینی تب در تضمین کیفیت نتایج را به شرکت صحت ارائه نموده ایم.