شرکت صنایع نوید موتور، در زمینه تولید پمپ های آب، پمپ های خانگی، سیرکولاتور و الکتروموتور فعالیت می نماید.
– مشاوران بهین تدبیر در سال 1400 خدمات طراحی و استقرارISO/IEC 17025:2017 را به آزمایشگاه صنایع نوید موتور ارائه می نماید.