شرکت در آزمون مهارت در طول دوره اعتبار گواهینامه

به اطلاع کلیه ی آزمایشگاه های دارای گواهینامه تایید صلاحیت 17025 و تحت اعتبار این مرکز می رساند، آزمایشگاههایی که متناسب با دامنه فعالیت آنها، مراکز انجام خدمات برگزاری آزمون مهارت تایید صلاحیت شده توسط این مرکز بر اساس استاندارد 17043 وجود دارد، لازم است در طول دوره اعتبار گواهینامه خود، حداقل یکبار در آزمون مهارت برگزار شده توسط مراکز مذکور شرکت نمایند. لازم به ذکر است فهرست مراکز انجام خدمات برگزاری آزمون مهارت تایید صلاحیت شده توسط این مرکز و دارای اعتبار بر روی زیرپورتال مرکز ملی تایید صلاحیت ایران لینک خدمات مرکز در دسترس می باشد”.
وبگاه اینترنتی مرکز: http://naciportal.isiri.gov.ir