شرکت آزمون سلامت آسا، در زمینه دامپزشکی ، آب و پساب و مواد غذایی فعالیت می نماید.
– مشاوران بهین تدبیر در سال 1396 خدمات ممیزی داخلی و آموزش استاندارد 17025 را به آزمایشگاه آسا ارائه نموده است.