سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می نمایند.
مشاوران بهین تدبیر در سال های 1396-1399 خدمات آموزش الزامات و ممیزی داخلی داخلی استاندارد ISO/IEC 17025، اصول اندازه شناسی، کالیبراسیون، برآورد عدم قطعیت و تضمین اعتبار نتایج آزمون را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نموده است.