سازمان بنادر و دریا نوردی، در زمینه خدمات دریایی فعالیت می نمایند.
– مشاوران بهین تدبیر در سال 1391 خدمات طراحی و استقرار استانداردISO 9001:2008 را به سازمان بنادر و دریانوردی ارائه نموده و این سازمان موفق به دریافت گواهینامه گردید.