about us
معرفی شرکت مشاوران بهین تدبیر
شرکت مشاوران بهین تدبیر کیان، بر پایه تجارب سالها فعالیت اجرایی و مدیریتی موفق موسسان،در سال 1395 تاسیس شد. موسسان بهین تدبیر با تکیه بر چند دهه تجربه کار در کارخانه ها، شرکتها و آزمایشگاه ها و استقرار ، آموزش و ممیزی سیستمهای نوین مدیریت در سازمانها در قالب تیمی مجرب و کارآزموده، سازمانهای پیشرو را در رسیدن به اهداف و تحقق ماموریت خود یاری می کنند.
بهین تدبیر خدمات مشاوره خود را بر اساس استاندارد بین المللی ISO 20700 به کارفرما ارائه می کند. بدلیل حساسیت خدمات مشاوره، آموزش و ممیزی، انتخاب مدیران و کارشناسان پروژه، ارزیابان و ممیزان و مدرسان دوره های آموزشی نیز بر اساس معیارهای کیفی پیشنهاد شده در استاندارد بین المللی ISO 10019 انجام می شود.
ارائه خدمات مشاوره بهین تدبیر بر اساس اصول ارائه خدمات مشاوره در استاندارد ISO 20700 پایبندی به چارچوبهای ارتباطی تعریف شده، رعایت الزامات قانونی، اصول HSE، حاکمیت پروژه، مالکیت معنوی دستاوردهای پروژه و محرمانگی اطلاعات است. همچنین مشارکت و تعهدات کارفرما و ذی نفعان ایشان، مدیریت کیفیت و ریسکها در پروژه و مسولیت اجتماعی دو طرف در اجرای پروژه ها، جز اصل پذیرفته شده است.
نحوه ارتباط مشاوران بهین تدبیر با کارفرمایان، با پیروی از مراحل تعیین شده در استاندارد ISO 20700، از مرحله “عقد قرارداد” آغاز، با “اجرای پروژه” تداوم و با “پایان کار” تکمیل می شود. سیاست ما کسب میزانی از رضایت است که موجب ادامه این ارتباط باشد. به همین منظور در مراحل مشخص از ارائه خدمات، با دریافت نظرات و باز خور از کارفرمایان، خدمات ارائه شده را ارزیابی کرده، بهبود می دهیم. نتایج این ارزیابیها به تفکیک گروه خدمات مشاوره، آموزش و ارزایابی و ممیزی آمده است.

صداقت
اثرگذاری
نظم
درست کاری و رفتار حرفه ای
سودآوری دوجانبه

ماموریت ما

مشاوران بهین تدبیر با ارائه خدمات مشاوره مدیریتی ممتاز در کشور، سازمانهای پیشرو را در تحقق اهداف و کسب مزیتهای رقابتی یاری می کند.
چشم انداز ما
مشاوران بهین تدبیر، در افق  ده ساله، از موفقترین و خوشنامترین مشاوران مدیریتی کشور است. ما با پذیرش مسئولیت اجتماعی خود به تمامی و با مشارکت فعال همکاران خود و همراهی مشتریان وفادار، سازمانی بالنده، کارا، چابک، اثرگذار و سرآمد در حوزه کیفیت خدمات هستیم.

mission
خط مشی کیفیت ما
مشاوران بهین تدبیر ، با هدف ارائه خدمات مشاوره مدیریتی متمایز و موثر، در سال 1395 ایجاد شد. مشاوران بهین تدبیر با پذیرش مسئولیت اجتماعی و حرفه ای خود، مبتنی بر تجارب چندین ساله موسسان و درنظر داشتن ریسکها و فرصتهای پیش رو، ،با رعایت همه الزامات، استانداردها و مقررات مربوط به این حرفه، بعنوان مشاور سیستمهای مدیریت، به مشتریان آگاه و جویای بهبود خدمات آموزش و مشاوره ارائه می کند.
مشاوران بهین تدبیر، سیستم مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 را به عنوان چارچوب رهبری سازمان و الزامات سند راهنمای  ISO 20700:2017  را برای ارائه خدمات مشاوره مدیریت اثربخش  به کار گرفته و با تمام توان، مسئولیت پذیری و تعهد، در مسیر تحقق اهداف خود و بهبود مستمر خدمات گام برمی دارد. اهداف ما :
خط مشی مشاوران بهین تدبیر در اختیار همه ذینفعان قرار گرفته و توسط همه همکاران درک و اجرا می شود. مسئولیت تحقق منابع و اجرای موثر و به روزآوری آن با اینجانب است.
فائزه موسوی
مدیرعامل
دی 1396