دوره آموزشی عدم قطعیت اندازه گیری-در محل شرکت عالیفرد(سن ایچ)- اردیبهشت 98
دوره اموزشی عدم قطعیت اندازه گیری- در دفتر بهین تدبیر- دی 96
دوره آموزشی کاربرد مینی تب در تضمین کیفیت – در دفتر بهین تدبیر- مرداد 96
دوره آموزشی تضمین کیفیت نتایج آزمون-در دفتر بهین تدبیر- تیر 96