تقویم آموزشی مشاوران بهین تدبیر
(سال 1398)
کد فرم: F60/2
تاریخ تدوین : 98/02/12
ویرایش: 0
ردیف عنوان دوره مدرس دوره هزینه دوره فروردین اردیبهشت خرداد تیر مرداد شهریور مهر آبان آذر دی بهمن اسفند
1 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
ISO/IEC 17025:2017
آقای دکتر جهانبانی
خانم مهندس موسوی
2 روزه
4,900,000
29
30
2 مبانی، تشریح الزامات، مستندسازی
و ممیزی داخلی ISO/IEC 17025:2017
آقای دکتر جهانبانی
خانم مهندس موسوی
3 روزه
6,800,000
29
30
6
3 اصول HSE پیمانکاران آقای مهندس محمدی 1 روزه
2,750,000
13
4 نظام آراستگی محیط کار آقای مهندس یامینی 1 روزه
2,650,000
17
5 مدارک مورد استفاده در بازرسی آقای مهندس محمودی 1 روزه
2,750,000
20
6 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
ISO 9001:2015
خانم مهندس موسوی 2 روزه
4,900,000
25

26

7 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
و میزی داخلی ISO 9001:2015
خانم مهندس موسوی 3 روزه
6,800,000
25
26
27
8 برآورد عدم قطعیت اندازه گیری آقای دکتر جهانبانی 2 روزه
4,900,000
2
3
9 کارگاه اندازه گیری فلزات سنگین در نمونه های غذایی با دستگاه جذب اتمی (دوره عملی/ مقدماتی)- با همکاری آزمایشگاه رایمون دانا خانم مهندس خرندی 2 روزه
5,000,000
2
3
10 ایمنی کار در ارتفاع آقای مهندس کاظمی 1 روزه
2,750,000
7
11 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
ISO/IEC 17065:2012
آقای دکتر جهانبانی
خانم مهندس موسوی
2 روزه
5,750,000
9
10
12 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی و ممیزی داخلی ISO/IEC 17065:2012 آقای دکتر جهانبانی
خانم مهندس موسوی
3 روزه
8,000,000
9
10
12
13 ایمنی در آزمایشگاه آقای مهندس محمدی 1 روزه
2,750,000
14
14 بازرسی دیداری قبل و بعد از حمل PSI , DI آقای مهندس محمودی 1 روزه
2,750,000
24
15 کارگاه اندازه گیری باقیمانده آفت کش ها در مواد غذایی به روش کچرز با دستگاه GC-MS – با همکاری آزمایشگاه رایمون دانا خانم مهندس خرندی 2 روزه
7,000,000
23
24
16 ایمنی جوشکاری و برش کاری آقای مهندس کاظمی 1 روزه
2,750,000
4
17 كارگاه تربيت ارزياب كانون ارزيابي و توسعه شايستگي ها خانم دکتر سفید گران
آقای میراب زاده اردکانی
2 روزه
14,750,000
6

7

18 آموزش برای آموزش دهندگان (TTT) آقای مهندس شاه مرادی 2 روزه
5,550,000
9
10
19 اصول و مفاهیم اندازه شناسی و کالیبراسیون آقای مهندس طولابی 1 روزه
2,800,000
13
20 کاربرد کالیبراسیون در آزمایشگاه های شیمی و آب آقای مهندس طولابی 1 روزه
3,500,000
14
21 اندازه گیری فلزات سرب و کادمیوم در نمونه های غذایی با دستگاه جذب اتمی- تولید هیدرید (دوره عملی/پیشرفته) – با همکاری آزمایشگاه رایمون دانا خانم مهندس خرندی 2 روزه
6,000,000
13
14
22 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی IMS (ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018) خانم مهندس موسوی
آقای مهندس یامینی
4 روزه
9,500,000
23
24
25
26
23 مبانی، تشریح الزامات، مستندسازی
و ممیزی داخلی IMS
(ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018)
خانم مهندس موسوی
آقای مهندس یامینی
5 روزه
11,500,000
23
24
25
26
27
24 برآورد عدم قطعیت اندازه گیری-
اختصاصی آزمون های شیمیایی
خانم دکتر دشت بزرگی 1 روزه
3,250,000
28
25 کروماتوگرافی لایه نازک در مواد غذایی (کار آزمایشگاهی)- با همکاری آزمایشگاه رایمون دانا خانم مهندس زارعی 1 روزه
3,000,000
28
26 برآورد عدم قطعیت اندازه گیری
– تخصصی آزمون های میکروبیولوژی
آقای مهندس ابراهیمی امام 1 روزه
4,000,000
4
27 اصول ایمنی در انبار و نگهداری مواد شیمیایی آقای مهندس محمدی 1 روزه
2,750,000
8
28 تضمین کیفیت نتایج اندازه گیری
( بر اساس الزامات جدید در استاندارد 17025:2017)
آقای دکتر جهانبانی 3 روزه
6,800,000
9
10
11
29 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
ISO/IEC 17020: 2012
خانم مهندس موسوی 2 روزه
5,100,000
16
17
30 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
و ممیزی داخلی ISO/IEC 17020: 2012
خانم مهندس موسوی
آقای مهندس رهی
3 روزه
7,000,000
16
17
18
31 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
ISO 45001:2018
آقای مهندس یامینی 2 روزه
4,900,000
23
24
32 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
و ممیزی داخلی ISO 45001:2018
آقای مهندس یامینی
خانم مهندس موسوی
3روزه
6,800,000
23
24
25
33 کارگاه شناخت محیط سازمان (بر اساس الزامات استاندارد ISO 9001:2015) خانم مهندس موسوی 1 روزه
2,800,000
29
34 بازرسی مطابقت کالا با استاندارد VOC/CBCA آقای مهندس محمودی 1 روزه
2,750,000
2
35 ایمنی انواع جرثقیل آقای مهندس محمدی 1 روزه
2,750,000
20
36 الزامات آزمایشگاه میکرو بیولوژی بر اساس استاندارد ملی 9899 و تضمین کیفیت نتایج آن خانم مهندس حیدرپور 2 روزه
6,500,000
22
23
37 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی سیستم مدیریت آموزش بر اساس ISO 10015:1999 آقای مهندس یامینی 2 روزه
4,750,000
28
29
38 مبانی، تشریح الزامات، مستندسازی
و ممیزی داخلی سیستم مدیریت آموزش
بر اساس ISO 10015:1999
آقای مهندس یامینی 3 روزه
6,750,000
28
29
30
39 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
IATF 16949:2016
آقای مهندس الماسیه 3 روزه
9,900,000
6
7
13
40 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
و ممیزی داخلی IATF 16949:2016
آقای مهندس الماسیه 4 روزه
12,000,000
6
7
13
14
41 تضمین کیفیت (آزمون عملکرد/ صحه گذاری) محیط های کشت خانم مهندس کیان 1 روزه
3,000,000
18
42 مبانی و تشریح الزامات سیستم مدیریت انرژی بر اساس ISO 50001 آقای مهندس الهامی فرد 2 روزه
6,750,000
20
21
43 طراحی، تولید و کنترل کیفیت سیم و کابل خودرویی با ولتاژ پایین آقای مهندس شاه آبادی 2 روزه
6,500,000
27
28
44 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
ISO14001: 2015
خانم مهندس موسوی 2 روزه
5,300,000
3
4
45 مبانی، تشریح الزامات، مستندسازی و میزی داخلی ISO14001: 2015 خانم مهندس موسوی
آقای مهندس شاهمرادی
3 روزه
7,200,000
3
4
5
46 کارگاه ارزیابی ریسک های QHSE آقای مهندس محمدی 1 روزه
3,000,000
12
47 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
ISO 22000:2018
خانم مهندس موسوی 2 روزه
5,450,000
17
18
48 مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی
و ممیزی داخلی ISO 22000:2018
خانم مهندس موسوی 3 روزه
7,250,000
17
18
19
49 آشنایی با سیستم مدیریت عملیات(OMS) با رویکرد مدیریت ریسک – براساس (2014) IOGP-Report 510 آقای مهندس فرهومند 2 روزه
5,450,000
25

26

50 استانداردهای سری ISO 10000
(مدیریت شکایت و رضایت مشتریان)
2018: ISO 10001- 10002-10003- 10004
خانم مهندس موسوی 2 روزه
5,250,000
2
3
51 مدیریت فرآیندها با رویکرد مدیریت ریسک (با توجه به الزامات استاندارد ISO 9001:2015) خانم مهندس موسوی
آقای مهندس شاه مرادی
2 روزه
5,450,000
16

17

52 مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 10006:2017 خانم مهندس موسوی
آقای مهندس فرهومند
2 روزه
5,450,000
30 1
اطلاعات تکمیلی درباره هر دوره آموزشی و سوابق دوره های برگزار شده قبلی، از طریق سایت “بهین تدبیر” ارائه شده است. برای اطلاع از جزئیات ثبت نام و یا درخواست دوره های احتصاصی در سازمان خود (in house) با ما تماس بگیرید.
دوره ها در گروه های حداکثر 10 نفره برگزار می شود و به شرکت کنندگان گواهینامه آموزشی ارائه می شود و ردیابی گواهینامه ها و اصالت سنجی آن ها از طریق سایت “بهین تدبیر” میسر است.
در صورت ثبت نام در مواعد تعیین شده، می توانید از 10% تخفیف ویژه بهره مند شوید.
نشانی محل برگزاری: تهران، خیابان دکتر بهشتی، خیابان احمد قصیر (بخارست)، کوچه مقدس (4)، شماره 6، واحد 8 ، دفتر مشاوران بهین تدبیر
سایت: www.BehinTadbir.com
تلفن: 22-88516220
همراه و شبکه های اجتماعی : 09353400967