خلاصه ای از سوابق مدرس
  • سابقه سالها مدیریت آزمایشگاه ها
  •  تجربه برگزاری بیش از 500 دوره آموزشی در سازمانها
  • کارشناس رسمی سازمان ملی استاندارد در رشته اندازه شناسی
مخاطبان دوره
  • مشاوران و ارزیابان استاندارد ISO/IEC 17025
  • مدیران فنی و کیفیت آزمایشگاه های همکار و آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده طبق استاندارد ISO/IEC 17025
خلاصه ای از سوابق مدرس
  • سابقه سالها مدیریت آزمایشگاه ها
  •  تجربه برگزاری بیش از 500 دوره آموزشی در سازمانها
  • کارشناس رسمی سازمان ملی استاندارد در رشته اندازه شناسی
مخاطبان دوره
  • مشاوران و ارزیابان استاندارد ISO/IEC 17025
  • مدیران فنی و کیفیت آزمایشگاه های همکار و آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده طبق استاندارد ISO/IEC 17025