شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو، در زمینه سرمایه گذاری و مدیریت سرمایه فعالیت می نماید.
– ما در سال 1389 خدمات طراحی و استقرار استانداردISO 9001:2008 را به شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو ارائه نمودیم و این سازمان موفق به دریافت گواهینامه گردید.