اطلاعیه افزایش دامنه فعالیت های مرکز ملی تایید صلاحیت ایران

مركز ملي تاييد صلاحيت ايران در راستاي پاسخ به نیاز جامعه براساس ضوابط ملی و بین المللی نسبت به افزایش دامنه فعالیت های خود در زمینه تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده سیستم مدیریت کیفیت تجهیزات پزشکی براساس الزامات استانداردISO 13485 ، تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده محصول بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17065 و تایید صلاحیت نهادهای گواهی کننده اشخاص بر اساس الزامات استاندارد ISO/IEC 17024، اقدام نموده است. لذا متقاضیان تایید صلاحیت در زمینه های فوق می توانند نسبت به ارائه درخواست خود مطابق با مدارک و ضوابط مرکز ملی تایید صلاحیت ایران اقدام نمایند .
لازم به ذکر است علاقمندان و ذینفعان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در این خصوص به پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران به نشانی http://naciportal.isiri.gov.ir بخش خدمات مرکز، سازمان های گواهی کننده، مراجعه و یا با تلفن های معاونت نهادهای گواهی کننده ساختمان پزشکپور تماس نمایند.

لینک خبربه سایت NACI