standard1
با  توجه به نقش استانداردها به عنوان اسناد راهنما برای طراحی، استقرار و بهبود سیستمهای مدیریت، سعی کردیم در اینجا مجموعه کاملی از استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط را برای استفاده شما فراهم کنیم.  همگام با تغییرات استانداردها، انتشار استانداردهای جدید و ویرایش جدید استانداردهای جاری، این بخش به روز خواهد شد.
یادآورری: استانداردهای زیر از سایتهای مرجع انتخاب شده و برای سهولت دسترسی شما، در بانک اطلاعاتی سایت نگهداری می شود. برای دریافت اسناد بیشتر از طریق لینکهای داده شده به سایتهای مرجع متصل شوید.
فهرست استانداردهای ملی مرتبط با سیستمهای مدیریت
فهرست استانداردهای بین المللی مرتبط با سیستمهای مدیریت
ردیف شماره استاندارد عنوان استاندارد
1 INSO 5:1393 استاندارد ملي ايران- ساختار و شيوة نگارش
2 INSO 189:1395 مدیریت عملکرد کارکنان – هدفگذاری، ارزیابی و بهبود عملکرد- راهنما
3 ISIRI 4723:1390 واژه نامه اندازه شناسی ، مفاهیم پایه و عمومی و اصطلاحات مربوط
4 ISIRI 5272-1:1393 میکرو بیولوژی مواد غذایی و خوراک دام-روش جامع برای شمارش کلی میکرو ارگانیسمها در 30 درجه سلسیوس با استفاده از روش آمیخته
5 ISIRI 7442-1:1383 درستي (صحت و دقت) روشها و نتايج اندازه گيري قسمت اول: تعاريف و اصول كلي
6 INSO – ISO 9000:1396 سیستمهاي مدیریت کیفیت- مبانی و واژگان
7 INSO – ISO 9001:1396 سیستمهاي مدیریت کیفیت- الزامات
8 ISIR 9899:1394 میکروبیولوژی مواد غذایی و خوراک دام – الزامات کلی و راهنما برای آزمونهای میکروبیولوژی
9 ISIRI 12964:1389 راهنماي اندازه گیری تعيين بازه هاي زماني كاليبراسيون دستگاهها
10 ISIRI 13000 سیستم مدیریت فراگیر – الزامات
11 ISIRI 13245 مدیریت ریسک- اصول و رهنمودها
12 INSO – ISO 13283:1395 روش های آماری برای کاربرد در آزمون مهارت یا مقایسه بین آزمایشگاهی
13 ISIRI- ISO 13485: 1385 وسایل پزشکی – سیستم های مدیریت کیفیت – مقررات برای تعیین الزامات
14 ISIRI 14560 تکنیک های ارزیابی-مدیریت ریسک
15 INSO – ISO 15189:1393 آزمایشگاههای پزشکی- الزامات کیفیت و صلاحیت
16 ISIRI 17000:1387 ارزیابی انطباق – واژگان و اصول عمومی
17 ISIRI- ISO/IEC 17025:1386 الزامات عمومی برای احراز صلاحیت آزمایشگاههای آزمون و کالیبراسیون
18 INSO – ISO/ IEC 17043:1393 ارزیابی انطباق – الزامات عمومی آزمون مهارت
19 ISIRI 19222:1393 کیفیت آب – تغییر پذیری نتایج آزمون و عدم قطعیت اندازه گیری در روش های شمارش میکروبیولوژی
20 ISIRI 19476 راهنمایی برای استاندارد ملی ایران شماره 13245- استاندارد مدیریت ریسک
21 INSO 20171- 1394 برون سپاری – رهنما
22 INSO – ISO 20332- 1395 راهنمای استفاده از برآورد های تکرار پذیری، تجدید پذیری و صحت در برآورد عدم قطعیت
Standard Title .Standard no .No
In the face of pandemic: ensuring safety and health at work ILO – 2020 1
Quality management systems Requirements ISO 9001:2015 2
Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for complaints handling in organizations ISO 10002:2018 3
Quality management — Customer satisfaction — Guidelines for monitoring and measuring ISO 10004:2018 4
Quality management — Guidelines for quality plans ISO 10005:2018 5
Quality management — Guidelines on people involvement and competence ISO 10018:2012 6
Environmental management systems — Requirements with guidance for use ISO 14001:2015 7
Environmental management systems — General guidelines on implementation ISO 14004:2016 8
Conformity assessment- General requirements for bodies operating certification of persons ISO/IEC 17024:2012 9
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories ISO/IEC 17025:2017 10
Guidelines for auditing management systems ISO 19011:2018 11
Guidelines for management consultancy services ISO 20700:2017 12
Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain ISO 22000:2018 13
Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality management systems — Requirements for product and service supply organizations ISO/TS 29001:2010 14
Knowledge management systems — Requirements ISO 30401:2018 15
Risk management — Guidelines ISO/DIS 31000:2017 16
Risk management — Guidelines ISO 31000:2018 17
Guidance on outsourcing ISO 37500:2014 18
Occupational Health and Safety Management Systems – Requirements with Guidance for Use ISO 45001:2018 19
Energy management systems – Requirements with guidance for use ISO50001:2018 ISO 50001:2018 20