از ابتدای سال 2019، دو نهاد تایید صلاحیت قاره اسیا و اقیانوسیه باهم ادغام می شوند و فعالیتهای تایید صلاحیت بر اساس استانداردهای سری 17000 این مناطق منطقه، تحت اعتبار آن انجام میشود.
به گفته اقای دکتر خاکی فیروز، رییس مرکز تایید صلاحیت کشورمان، 2300 ازمایشگاه همکار یا تایید صلاحیت شده براساس 17025 در کشور فعال هستند
این لینک، اعضاي APAC را معرفی می کند و مرکز ملی تایید صلاحیت ايران ( NACI ) و انجمن ایرانی علوم ازمایشگاهی ( IACLD) دو عضو ایرانی این مجمع هستند.