شرکت توسعه صنایع معدنی فاتح ، در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از معادن فعالیت می نماید.

– مشاوران بهین تدبیر در سال 1400 خدمات طراحی و استقرار استانداردهای ISO 9001:2015 ، ISO 21502:2020 و ISO 10006:2017 را به شرکت توسعه صنایع معدنی فاتح ارائه می نماید.