شرکت لوازم خانگی کن، در زمینه تولید لوازم خانگی فعالیت می نماید.
مشاوران بهین تدبیر در سال 1398 آموزش برآوررد عدم قطعیت در اندازه گیری را به آزمایشگاه کن ارائه نموده است.