هزینه های پنهان منابع انسانی
هر کارمند علاوه بر حقوقی که دریافت میکند، هزینه های دیگری نیز دارد
هزینه های مستقیم از جمله حق بیمه کارفرما، عیدی، سنوات، پاداش، مرخصی، حق ماموریت، ….
هزینه های غیرمستقیم از جمله هزینه جا و امکانات محیط کار
و در نهایت هزینه های پنهان!
هزینه های پنهان در حسابداری و صورتهای مالی به عنوان هزینه شناخته نمیشوند، ولی، واقعا هزینه هستند.
مثلا بودن یک نفر سرسخت و با کار تیمی بد، در یک تیم، باعث هزینه روی بقیه است و کارایی تیم را کاهش میدهد.
این از مصادیق هزینه پنهان منابع انسانی است.
نمونه های دیگری از هزینه های پنهان یک فرد در محیط کار:
  • زودجوش آوردن و عصبانی بودن شخص
  • عادت به بدبینی به امور
  • بدگویی کردن پشت سر بقیه
  • حسادت و رقابت داخلی با دیگران
  • کم توجهی به فرهنگ و آیین نامه های سازمان
نکته مهم در هزینه های پنهان اینست که هرچند شخص هزینه زا، متوجه هزینه تحمیلی خودش نباشد، این مساله برای بقیه مخفی نیست و در قضاوتها و ارزیابیها مشخص می شود.
مراقب هزینه های پنهان خود در محیط کار باشیم!