مدیریت زنان
سالهاست که در کشورمان با حضور زنان در عرصه های مختلف، از جمله سمتهای مدیریتی مواجه هستیم. موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی در کشورمان داشته و یکی از موارد مورد مناقشه، حتی در بدنه تحصیلکرده جامعه میباشد. اما اغلب نظرات بیان شده را میتوان نگاهی شخصی و مبتنی بر تحلیلهای فردی دانست. برای آنکه این موضوع را مورد بررسی دقیقتری قرار دهیم، نیاز به تعریف موضوعات تحقیقاتی داریم، تا بتوان نتایج دقیقتر و علمی تری را بدست آورد. از اینرو و با توجه به گستردگی موضوع، این نوشتار به بررسی توانایی زنان برای مدیریت پروژه ها، بخصوص پروژه های صنعت ساخت اختصاص داده شده است. موضوعی که نتایج بسیار جالبی را در بر دارد
در سال 2010 بود که Arditi و Balci مطالعه ای را برای بررسی صلاحیت و توانایی مدیران مرد و زن در پروژه های صنعت ساخت انجام دادند. در این مطالعه به این موضوع اشاره شده است که زنان بسیار کمی مدیریت پروژه های صنعت ساخت را به عهده میگیرند. ولی سوال اصلی در این مطالعه آن بود که آیا این حضور کمرنگ به علت عدم توانایی زنان برای مدیریت پروژه است، یا دلایل دیگری دارد؟ همین سوال باعث گردید تا در مطالعه ای که توسط این دو نفر صورت گرفت، توانایی و صلاحیت مدیران پروژه خانم، توسط تست ارزیابی صلاحیت، بررسی گردیده و نتایج بدست آمده با صلاحیت و تواناییهای مدیران پروژه آقا مقایسه گردد. نتایج این مطالعه که الزامات یک مطالعه بی طرفانه را رعایت کرده و افراد مورد مطالعه سمت مدیریت پروژه را داشتند، به این موضوع اشاره میکند که رفتارها و توانایی مدیران پروژه خانم، نه تنها تفاوت چندانی با آقایان ندارد، بلکه زنان در مواردی همچون میزان حساسیت، تمرکز بر مشتریان و اقتدار و حضور بیشتر و به موقع از آقایان پیشتر هستند.
مواردی که در این مطالعه به عنوان توانایی و صلاحیتها مورد بررسی قرار گرفته است، مواردی از جمله:
– پیشقدمی برای حل مشکلات
– قدرت ریسک پذیری
– نوآوری
– انعطاف پذیری
– قدرت تحلیل
– قدرت تصمیم گیری
– برنامه ریزی
– تمرکز بر کیفیت
– قدرت ارتباط شفاهی،
– حساسیت،
– ارتباطات
– کار تیمی،
– دستاوردها
– تمرکز بر مشتریان،
– اطلاعات کسب و کار
– تمایل برای یادگیری
– اقتدار و حضور به موقع
– قدرت ایجاد انگیزه برای دیگران
– توسعه مهارتهای افراد و
– مقاوت در مشکلات میباشند.
جالب اینجاست که اگرچه تفاوت قابل توجهی بین زنان و مردان در این مهارتها دیده نشد، اما در 17 مورد از 20 مورد بیان شده، زنان از مردان پیشتر بودند. در سه مورد میزان حساسیت، تمرکز بر مشتریان و اقتدار و حضور بیشتر و به موقع نیز زنان اختلاف قابل توجهتری نسبت به سایر موارد نسبت به مردان دارند.
هر چند این مطالعه در کشور آمریکا انجام شده است، اما انجام مطالعات مشابه در کشورمان میتواند نتایج جالبی را آشکار نماید. موضوعی که نیاز به توجه متفاوتی در کشورمان داشته و حضور زنان در مدیریت پروژه ها میتواند کمک بزرگی به رشد این عرصه بنماید.
بازنشر از کانال مدیران منابع انسانی