صنایع دندان پزشکی مارلیک، در زمینه خدمات دندانپزشکی فعالیت می نماید.
– ما در سال های 1379-1380 خدمات طراحی و استقرار استانداردISO 9001:2008 را به صنایع دندان پزشکی مارلیک ارائه نمودیم و این سازمان موفق به دریافت گواهینامه گردید.