شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان، در زمینه تولید محصولات دامی و کشاورزی فعالیت می نماید.
مشاوران بهین تدبیر از سال 1398 تا کنون خدمات طراحی و استقرار استانداردISO 9001:2015 را به شرکت کشاورزی و دامداری چالتاسیان ارائه می نماید.