شرکت رده بندی آسیا، در زمینه رده بندی شناورهای دریایی فعالیت می نماید.
– ما در سال 1389 خدمات طراحی و استقرار استانداردISO 9001:2008 را به شرکت رده بندی آسیا ارائه نمودیم و این سازمان موفق به دریافت گواهینامه گردید.