سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می نمایند.
مشاوران بهین تدبیر در سال های 1396-1397 خدمات آموزش الزامات و ممیزی داخلی استاندارد ISO/IEC 17025 و اصول اندازه شناسی و کالیبراسیون را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نموده است.