سازمان بورس و اوراق بهادار، در زمینه خدمات بورسی و انتشار اوراق بهادار فعالیت می نمایند.
– ما از سال 1387 تا 1388 خدمات طراحی و استقرار استانداردISO 9001:2008 را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمودیم و این سازمان موفق به دریافت گواهینامه گردید.