خدمات ممیزی

اگر چه ISO 9000 ممیزی را به شکل ” فرایندی نظام یافته، مستقل و مدون، به منظور بدست آوردن شواهد ممیزی و ارزیابی آنها بصورت عینی، جهت تعیین میزانی که معیارها ی ممیزی تعیین می شود ” تعریف کرده است، ولی انتظار سازمانها از ممیزی بیشتر مبتنی بر ایجاد فرصتهای بهبود و رصد میزان اثربخشی سیستم های مدیریت است.

ممیزی داخلی

ممیزان و ارزیابان بهین تدبیر با اجرای بیش از 400 نفر/روز ممیزی و ارزیابی می توانند در اجرای فرایند ممیزی، سازمانهای درخواست کننده را همراهی نمایند.

همچنین ممیزان/ ارزیابان بهین تدبیر، با تکیه بر تجارب آموزش، مشاوره، استقرار و اجرای این سیستمها، با توجه به سطح بلوغ سازمانها، الزامات قانونی، استاندارد مرجع، توافقات سازمان با مشتریان خود و الزامات درون سازمانی، با رویکرد مبتنی بر مدیریت ریسک فعالیتها، اقدام به ممیزی داخلی سازمانها می کند. در این فرایند، موجب درک عمیقتر الزامات استانداردهای مرجع توسط مسولان بخشها و فرایندهای مورد ممیزی در سازمان می شود. همچنین در صورت تمایل کارفرما، با همراهی ممیزان داخلی سازمان، ایشان را نیز بطور عملی نسبت به نحوه انجام ممیزی داخلی، نحوه شناسایی و دسته بندی یافته های ممیزی، اداره جلسات افتتاحیه و اختتامیه و پیگیری ممیزی داخلی توانمند می سازد.

سازمانهای درخواست کننده این دسته خدمات از بهین تدبیر، می توانند با تکمیل فرم پرسشنامه خدمات ، درخواست خود را به مشاوران بهین تدبیر اعلام و خدمات ممیزی یا ارزیابی داخلی را بصورتی متفاوت، دریافت کنند.

اسناد مفید در مورد نحوه برنامه ریزی و انجام ممیزی سیستم های مدیریت

اسناد مفید ملی برای ممیزی/ ارزیابی
ردیف شماره سند عنوان سند
1 NACI-W05 remote assessment NACI-W05 remote assessment
2 NACI-M05 CB criteria NACI-M05 CB criteria
اسناد مفید بین المللی برای ممیزی/ ارزیابی
Document Title .Document no .No
IAF Mandatory Document IAF Mandatory Document 1