شرکت بهنوش ایران، در زمینه تولید انواع محصولات بر پایه جو و مالت جو فعالیت می نماید.
– ما در سال های 1382-1383 خدمات طراحی و استقرار استاندارد ISO 9001:2000 و HACCP را به شرکت بهنوش ارائه نمودیم و این سازمان موفق به دریافت گواهینامه گردید.