شرکت گروه صنایع افق البرز، در زمینه تولید سیم و کابل فشار ضعیف فعالیت می نماید.
-مشاوران بهین تدبیر از سال 1399 تا کنون خدمات طراحی و استقرارISO/IEC 17025:2017 را به آزمایشگاه گروه صنایع افق البرز ارائه می نماید.
-مشاوران بهین تدبیر از سال 1396 تا 1399 خدمات طراحی، استقرار، بهبود و نگهداری استاندارد ISO 9001:2015 را به شرکت گروه صنایع افق البرز ارائه می نماید.
– مشاوران بهین تدبیر از سال 1389 تا 1394 خدمات طراحی، استقرار، بهبود و نگهداری استاندارد ISO/IEC 17025:2005 را به آزمایشگاه گروه صنایع افق البرز ارائه نموده است.
-گروه صنایع افق البرز از سال 1386 تا 1387 از خدمات ما برای طراحی، استقرار، بهبود و نگهداری استاندارد ISO 9001:2008 استفاده نموده و موفق به دریافت گواهینامه گردید.