شرکت آسیاس گریت خاورمیانه، در زمینه ثبت و صدور گواهی نامه سیستم های مدیریت فعالیت می نماید.
 مشاوران بهین تدبیر از سال 1399 تا کنون خدمات طراحی و استقرارISO/IEC 17021:2015 را به شرکت آسیاس گریت خاورمیانه ارائه می نماید.